โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมาย
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.นักเรียนมีรายได้มั่นคงและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
1.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.สำเร็จและสนับสนุนให้เยาวชนได้มีงานทำและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านความคิดเชิงระบบ
4.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
5.พัฒนาผู้สอนให้มีความคิดสร้างสรรค์